Västerås Handelsgymnasium, Carlforsska Skolan/Gymnasiet

Utvecklingen från 1953 till 1973 - av Gösta Wibeck Nedtecknat 2005.

Förord

Avsikten med denna sammanställning är att peka på några händelser, små och stora, under Västerås handelsgymnasiums senare Carlforsska gymnasiets femtio första år. Det finns mängder av händelser, som det vore intressant att fördjupa sig i. Studierna har jag gjort under 2000- 2003.

Kjell Hessérus, Karin Jyrelloch Hans Thorgren, f d rektorer, har bistått mig med uppgifter.

Jag har läst protokoll från sammanträden med skolans styrelse, skolledning, personalgrupper, informationsmöten, skyddskommittéer, ämneskonferenser, huvudlärarkonferenser, Veckoblad, diarieförda ingående och utgående handlingar m fl

I den senare delen av redovisningen finns fakta om utbildningar, klasser, elevantal, rektorer.

Gösta Wibeck
Studierektor 1972- 1987

Före 1953

Carlforsska gymnasiet har sin grund i den dåvarande högre folkskolan, 1917- 1947, fyraåriga praktiska mellanskolan, 1947- 1952, och praktiska realskolan, 1952- 1965.

Stadsfullmäktige i Västerås beslutar 31 maj 1917 att inrätta en högre folkskola med handelsundervisning. Den treåriga skolan startade hösten samma år i Djäknebergsskolan. Undervisningen inställdes i tre veckor under oktober 1918 på grund av influensa och den 24 april p g a Wieselgrens fest(?).

Folkskoleinspektör Emanuel Granér tjänstgör som rektor fram till och med vårterminen 1941. Knut Carlfors blir rektor 1 juli. Det är en yrkesbestämd högre folkskola med handelsundervisning. Den teoretiska undervisningen ligger till största delen i Djäknebergsskolan. Det är dock för trångt där så 2:a våningen i Zimmermanska huset vid Stora Torget utnyttjas också samt vissa specialsalar i Yrkesskolornas byggnad vid Kopparbergsvägen (numera Växhuset). 1942 tillkommer en elteknisk linje för gossar grundad på 6- årig folkskola med godkända betyg.

Stadsfullmäktige skriver 1 juli 1947 till Kungl Majestät och Kungl Skolöverstyrelsen om att få ombilda skolan till en 4- årig mellanskola med handelsundervisning och teknisk undervisning. Kungl Majt ger ett positivt svar 5 augusti. Den första intagningen sker hösten 1948.

Läsåret 1950/51 finns all fyra årskurserna med sammanlagt 188 elever i handel och teknisk utbildning. Med en sådan volym är lokalerna för få och splittrade. Efter många diskussioner ritas en tillbyggnad på Tekniska skolan vid Kopparbergsvägen. Ritningarna sändes till Stockholm för granskning. Hösten 1955 är tillbyggnaden klar för inflyttning.

Praktiska mellanskolan ombildas med nya timplaner till praktisk realskola med handelslinje och maskinteknisk linje 1952. Lokalbehovet är akut, så undervisningen flyttas till viss del till f d småskoleseminariets byggnad (öppnad 1843), Biskopsgatan 9 mitt emot Djäknebergsskolan.

Det 2- åriga handelsgymnasiet startar 1953. Lärare, lokaler, administration och ledning samnyttjas.

1950-talet

Rektor Knut Carlfors var idégivare till ett handelsgymnasium i Västerås.

12 juni 1953 beslutar på Stockholms slott "under Hans Majestäts Vår allernådigste konung och Herres frånvaro, enligt Dess nådiga befallning" Torsten Nilsson att Västerås med början 1953/54 och under två år får bedriva utbildning i handelsgymnasium."- Överstyrelsen för yrkesutbildning fastställde reglemente för handelsgymnasiet. I Statens Författningssamling 53:528 kungörs att handelsgymnasiet ska vara statsunderstött. Styrelsen för praktiska realskolan ska vara skolans styrelse tills vidare. Ecklesiastikdepartementet förordnar rektorn vid den praktiska kommunala realskolan Knut Carlfors att vara föreståndare för det kommunala handelsgymnasiet.

Regeringens beslut om att få starta handelsgymnasiet är så väl förberett och säkert att elever redan är intagna till första årskursen med start hösten 1953.- Kollegiet behandlar elevernas betyg i uppförande och ordning. Stort A i båda diciplinerna till alla. Lärarna avger sina betyg i betygskatalogen.

Direktör Hakon Swenson, Hakonbolaget, numera ICA, förordnas i januari 1954 av Kungl Överstyrelsen för Yrkesutbildning (KÖY) att vara ledamot av styrelsen.- KÖY anhåller om uppgift om rektors ordensutmärkelser.- Handelsgymnasiets styrelse anhåller hos KÖY att lektionerna får förkortas från 45 till 40 minuter, så att schematider kan samordnas med Praktiska realskolan. Detta beviljas utom de två första lektionerna på morgonen och efter måltidsrast.- KÖY erbjuder lärarna kurs i hålkortssystem.

I slutet av 1954 anhåller styrelsen hos stadsfullmäktige att få anordna skolbespisning i yrkesskolans tillbyggnad (nuvarande Växhuset) från och med hösten 1955. Detta beviljas och bespisningen inreds i källarlokalen.- Drätselkammaren beslutar att handelsgymnasiet ska få nya lokaler i f d småskoleseminariets byggnad Biskopsgatan 9.- Roos Neon sätter upp en skylt HANDELSGYMNASIUM till en kostnad av kr 1.970.- KÖY erbjuder skärmbildsundersökning av all personal inom handelsgymnasiet.- Rektor tillerkänns ett arvode av 5 kr för varje hänvisad examinand.

En 9- årig enhetsskola i stället för realskola diskuteras i regering och departement. Västerås stads skoldelegation lämnar sitt yttrande med följande slutkläm:- "kollegiet är negativt till 9- årig enhetsskola som visserligen innebär en synnerligen önskvärd breddning av landets undervisning men samtidigt medför en avtrubbning av toppen på kunskapsstandarden."

Rektor Knut Carlfors och styrelseordförande Folke Eriksson lämnar ett yttrande till KÖY angående SOU 55:14 utredning om handelsundervisningen. "Behovet av en upprustning av den lägre handelsundervisningen efter 1918 års (och 1921 års förnyade) stadga är sedan ett flertal år uppenbart." Förslaget om 3- åriga handelsgymnasier är positivt samt även 1- årig handelskurs för rutinartat handelsarbete. - Styrelsen beslutar att föreståndare för handelsgymnasiet rektor vid praktiska realskolan Knut Carlfors ska arvoderas med 2 500 kr/år.

Västerås stads skoldelegation skriver i mars 1956 till stadsfullmäktige att resande elever (ca 500) ska få fri skolfrukost(lunch?). Statsbidrag utgår med 85 öre/portion.- Handelsgymnasiet hyr ut en lärosal till Åtvidabergsinstitutet, som ska ha undervisning i stenografi en kväll i veckan. Kostnad 30 kr/mån. Vaktmästaren ska dessutom få 2 kr/gång för öppning och stängning. Handelsgymnasiets driftsutgifter 1955 blev 98 100 kr och driftsinkomster 12 500 kr.- Stadsfullmäktige beslutade 28 mars 1957 att tillsätta en byggnadskommitté för att utreda nya lokaler för praktiska realskolan, handelsgymnasiet en grundskola och en gymnastik- och idrottshall i anslutning till Kristiansborgs gård.

Kungl. Maj:t beslutar - "medger rektor Knut Carlfors anstånd med avsked från ämneslärartjänst tills vidare intill utgången av juni 1958, så länge han är tjänstduglig med åläggande för skolstyrelsen att därest förhållande skulle inträda, som föranleda upphörande av anståndet därom göra anmälan hos Kungl. Maj:t".

Ecklesiastikdepartementet ger i mars 1958 Knut Carlfors fortsatt förordnande. -Evy Ekström och Kjell Hessérus skriver i april till styrelsen för handelsgymnasiet att få starta kvällsgymnasium.- Till rektor fr o m 1 juli 1958 utses Gustav Netzler.- Skolstyrelsen blir nu ansvarig för handelsgymnasiet och i stället för den egna styrelsen, som fungerat från starten.- AB ADDO anordnar lärarkurser i maskinbokföring och KÖY i databehandling och programmering.- Rektor gör till KÖY en "underdånig anhållan" att lärare inplaceras i reglerad befordringsgång.- Rektor skriver till skolstyrelsen och förklarar sig positiv till 4- årigt kvällsgymnasium.- Kjell Hessérus framför till skolstyrelsen önskemål om att lärarna ska erhålla fria läroböcker.

Rektor skriver i februari 1959 till skolstyrelsen och begär att inrätta en 1- årig fackkurs för studenter och ett 4-årigt kvällsgymnasium. Yttrande från Länsarbetsnämnden, ASEA, Metallverken och Hakonbolaget bifogas. Stadsfullmäktige reserverar 20 000 kr.- Rektor föreslår kollegiet "att eleverna åläggas renskrivning av sina språkskrivningar på maskin för att på så sätt förvärva färdigheter i språk o maskinskrivning". -Slopa frånvarointyg för myndiga elever och i stället göra hembesök. -Erik Segerberg, konsulent i teckning, påpekar att ca 10 elever var i behov av extra undervisning i välskrivning.

1960-talet

Våren 1960 påbörjas det nya huset vid Arosvallen. På denna tomt låg tidigare Solberga handelsträdgård, vilket borde borga för en god grogrund för växtligheten av unga människor! Grundskolan, Kristiansborgsskolan och gymnastikhuset byggdes på den gamla fotbollsplanen.

Kärnämnen nämns för första gången. Är en elev frånvarande från en skrivning räknas det som ogiltig frånvaro. Rektor lämnar årligen förslag på läroböcker, som skolstyrelsen ska besluta om.

Rektor skriver i mars 1961 till skolstyrelsen - "kollegiet vid Västerås handelsgymnasium får efter anmodan framföra synpunkter över 1959 års blandgymnasiekommittés betänkande- att de fristående handelsgymnasierna, som utvecklats under flera år och fått en stark förankring i näringslivet, icke måtte beröras av blandgymnasiekommitténs förslag och att inbyggda handelsgymnasier vid läroverken måtte föreslås endast på orter, där kommunikationer eller andra förhållanden skapar svårigheter att utnyttja ett fristående handelsgymnasium. Blandgymnasier i form av både handelsgymnasium och tekniskt gymnasium torde av flera skäl icke vara lämpligt, då utbildningen vid dessa två typer av gymnasier har högst olika karaktär." Rektor informerar kollegiet att den 1- åriga fackkursen för studenter kommer antagligen att upphöra i och med 3- åriga handelsgymnasier bildas. KÖY erbjuder ett frivilligt tredje år (påbyggnad) med en företagsekonomisk linje och en språklig linje. Det blev inte så, ty staten beviljade inte medel.

Handelsgymnasiet flyttar 1 juli 1961 in i nya lokaler vid Arosvallen, Eriksborgsgatan 17. Relativt snart klagar eleverna över att det inte finns dörrar på toaletterna. Rektor skriver till skolstyrelsen, som beslutar utreda eventuell åtgärd. Dörrarna kommer på plats senare. De nya kursplanerna för det 3- åriga handelsgymnasiet ring I- III börjar nu gälla. KÖY anordnar för lärare kurser i tal- och röstvård. - Eleverna befrias från terminsavgifter. - Rektor skriver till skolstyrelsen och begär tilläggsanslag 20 000 kr för inköp av två bokföringsmaskiner, femton räknemaskiner och arton skrivmaskiner. Stadsfullmäktige beviljar anslag 5 000 kr till elevbibliotek. KÖY beviljar handelsgymnasiet statsbidrag med "5 688 kronor och 63 öre". - Nya ordningsregler för eleverna fastställs. Med dagens syn på ordning och reda i skolan är det en upplyftande läsning. -I slutet av året skriver rektor till skolstyrelsen- "7 febr har skolstyrelsen fastställt gränserna för praktiska realskolans och handelsgymnasiets skolområden. De erfarenheter som hittills vunnits visar att handelsgymnasiets skolområde bör något avvika från skolområdet för praktiska realskolan. Sålunda bör i handelsgymnasiets skolområde icke Kristiansborgsbadet ingå." En bilagd skiss visar skillnaderna. Skolstyrelsen beslutade senare enligt förslaget. - Rektor skriver till ordföranden i Sveriges Handelsgymnasiers riksförbund- " timmar till förfogande (TTF) måste anses vara så oklar att ett alltför stort antal timmar ej bör disponeras härför innan man prövat deras värde." Det senare beslutet blev att i läroplanen införs 1 tim/vecka/årskurs. Timmarna hade kulturella, samhällsorienterande innehåll, dvs sådant som inte behandlas i de ordinarie ämnena.

Våren 1962 beslutar kollegiet att eleverna får bestämda platser vid morgonsamlingarna så att det är lättare att kontrollera frånvaron. - Föräldrar och målsmän enas om ordningsregler för elevers fritid gällande tider för att komma hem, fickpengar, bio, TV, rökning o sprit. - Rektor svarar på KÖY:s förfrågan "att åtminstone på försök få införa fria lördagar för eleverna i treåriga handelsgymnasiet fr o m läsåret 62/63." - KÖY har beslutat att eleverna får använda räknesticka vid skriftliga prov i bokföring.- Ecklesiastikminister Ragnar Edenman meddelar att rektor ska ha fem timmars undervisningskyldighet i veckan. - Intagningsnämnden gör för första gången intagning till första ring(årskurs) i det nya gymnasiet. - Morgonsamlingar blir frivilliga och hålls måndag, onsdag och fredag. Rektor skriver till skolstyrelsen och begär att få sätta upp en avgiftsbelagd telefon för eleverna. Detta beviljas. - Länsskolinspektör Sven Zetterlund begär yttrande från Västerås om grundskolan. "6 juni 1962 medgav Kungl. Maj:t att grundskolans läroplan finge tillämpas i samtliga kommuner inom Västmanlands län med början i årskurs 1- 7 fr o m läsåret 62/63." Detta innebär att praktiska realskolan successivt avvecklas i samma takt. Skolstyrelsen lämnar ett positivt svar och rektor "har inget emot att klasser i grundskolans högstadium placeras vid skolan. Det får dock inte hindra handelsgymnasiets expansion."

Skoldirektören skriver i oktober 1962 till skolstyrelsen och föreslår att tekniska utbildningar förs till tekniska gymnasiet och merkantila till handelsgymnasiet. Humanistiska och social- ekonomiska betraktas som efterföljare till flickskolan och placeras där med start 1963/64. - Lärare som "vaktar" i bespisningen får 4 kr/gång samt fri måltid. Vid skrivningar följer lärare med elever till toaletten i korridoren.

Kollegiet är negativt till femdagars vecka på försök under augusti- september, maj- juni. Kollegiet beslutar att lärare går igenom med elever "Liten handledning i gott sätt." - Unesco vill rekrytera fransktalande lärare i bokföring och nationalekonomi för tjänstgöring i sydafrikanska länder.

Rektor skriver till skolstyrelsen och vill inrätta ett yrkesråd bestående av representanter för näringslivet i staden. Detta är ett nytt sätt att närma skolan till arbetslivet. KÖY beslutar att handelsgymnasiet får inrätta i ring I- III tre paralleller och filialer i Sala, Köping ring I och II med en klass vardera.. Försöksverksamhet med 2- årig merkantil fackskola med två paralleller ska inrättas samtidigt som praktiska realskolan avvecklas.

Kollegiet beslutar att elever, som avviker från en gymnastiklektion får B i ordning. Annons augusti 1963 i VLT - upprop "eleverna uppmanas att till uppropet medföra bag eller väska, då utdelning av fria läroböcker kommer att ske." Rektor föreslår schemabundna "kvarsättningstimmar" då vakanta lärare kan disponeras. Klassbok, som är obligatorisk i grundskolan, ska införas.

Handelsgymnasiet får fullständig linjedelning. Erinras om att till skolan fogas den första årskursen av merkantil fackskola och den första klassen H3/3 av den särskilda avgångsetappen i realskolan. Ecklesiastikdepartementet medger att handelsgymnasiet, praktiska realskolan och grundskolan får bilda en skolenhet med handelsgymnasiets rektor som rektor för hela enheten.

Kollegiet yttrar sig över fackskoleutredningens betänkande gällande social, ekonomisk, teknisk- "precisera bättre fackskolans kompetensområde! Nästan samma som handelsgymnasiet. Erfarenheter från merkantila fackskolan vid skolan." Kollegiet yttrar sig över Gymnasieutredningens förslag med 3- åriga lärokurser- "det blir för lite fackkunskaper. Det är bättre med 2- åriga kurser, som motsvarar näringslivets krav."

Skolstyrelsen (Birger Grip, Gösta Brismar) skriver till skolan - "skolstadgan 5 kap. 37§ föreskriver 10- 15 min raster. Styrelsen föreslår korta raster om 3 min för att försvåra rökning." Skoldagen indelas i två block åtskilda av lunch. Kollegiet är negativt till kortare raster men positivt till lektionsblock. I juli 1964 fastställer skolstyrelsen tider för lektioner och raster. De två första lektionerna på morgonen och efter lunch ska vara 45 min och övriga 40 min. Rasterna ska vara 10 min.

Skolstyrelsen skriver i april 1964 till rektor och föreslår namnet "Solbergaskolan". Tidigare låg där en handelsträdgård med namnet "Solberga". Rektor lämnar till skolstyrelsen förslaget "att handelsgymnasiet och därtill knutna skolformer måtte få namnet "Carlforsska skolan" med syftning på skolans förste rektor Knut Carlfors. På den tiden var det brukligt att gymnasieskolorna fick namn efter bemärkta, avlidna personer. Knut Carlfors lever vid god hälsa. Skolstyrelsen beslutar 14 oktober att skolan ska heta Carlforsska skolan. Den sociala fackskolan ska ligga i Fryxellska skolan..

NIB, föregångare till SIDA, har frågat om Carlforsska skolan kan ta emot studenter från Liberia. En konferens hålls under hösten vid skolan och i januari 1965 på NIB för att planera undervisningen.

Modehuset Pepita och Gulins har kurser för eleverna "Rätt klädd vid olika tillfällen" och "Personlig stil".- Rektor sänder gällande ordningsregler till skolstyrelsen med bland annat följande formulering "är det förbjudet att medföra explosiv vara, seriemagasin, veckotidningar samt radio till skolan." - Förslag till lektion i yrkesvägledning lämnas till lärarna - "begynnelselön för gymnasieekonomer 1 600- 2 000 kr/mån." - "Eleverna i maskinskrivning får hålla sig med eget maskinskrivningspapper. Skolan håller med kuvert och blanketter."

Våren 1965 var sista examen vid praktiska realskolan. Ny skolform är 2- årig fackskola. - Rektor informerar vid höstens start 1965 att skolan har 29 klasser samt kurser för studenter från Liberia samt fem filialklasser i Fagersta, Köping och Sala. - Skolstyrelsen skriver till "kvinnliga lärare med barn i förskoleåldern, hemmafruar med lärarutbildning - - - utreda förutsättningar för åtgärder för att underlätta att ta hel- eller deltidstjänst." - SACO- lärarnas strejk i oktober 1966 kontrades med lockout. - Alldeles innan kommer anvisningar angående skollunch "Är det någon maträtt, som en elev inte vill ha serverad lägges endast en symbolisk mängd därav upp på tallriken för att på så sätt vänjs vederbörande vid smaken."

Skolstyrelsen lånar ut filmen "Vägen till högertrafik 3.9.1967": - Rektor informerar att stadens ungdomsråd ansvarar för skoldanserna. Stadsparkens servering f d Stadsparksrestaurangen upplåts till elever i gymnasierna och fackskolorna för skoldanser. Serveringen är dessutom fritidsgård. Danserna avbryts under våren 1967 "på grund av olämpligt beteende. Ska professionella vakter anlitas?" Samtidigt innehåller ett nummer av "Aktuellt från Skolöverstyrelsen" åtgärder med anledning av narkotikabruk bland skolungdom. Kungl Västmanlands Flygflottilj inbjuder flickor till dansafton. Ordningen övervakas av dagbefäl och flottiljpolis. - IBM anordnar lärarkurs i databehandling och rektor svarar Skolöverstyrelsen att skolan är positiv till inlärningsstudio i stenografi. -- Kortraster och ämnesblock diskuteras igen. Kollegiet beslutar att det ska vara endast en signal för utringning vid lektionens slut. Hittills har det kommit en kort signal fem minuter före lektionens slut. - Skolan köper en apparat för framställning av transparenta bilder.

I slutet av 1967 diskuteras om gymnasiet och yrkesskolans delar ska bli en enhet. Det blev verklighet sommaren 1971.

I början av 1968 beslutar fastighetskontoret att gjuta golv i källaren ovanpå det zingelförsedda golvet. Lokalerna ska användas till uppehållsrum och grupprum. Polisen hade tidigare sin pistolskyttebana här nere. - Från och med hösten är lördagar fria från undervisning.

Skolstyrelsen fastställer undervisningsskyldigheten för lärare - adjunkter, ämneslärare 24 veckotimmar, speciallärare 26 vtr, småskollärare, folkskollärare, övningslärare, lärare i handelsyrken 30 vtr och yrkeslärare 36 vtr. Skolstyrelsen beslutade under 1969 att eleverna vid skolan själva får avge intyg om sin frånvaro.- Skolkansliet har hos Rank Xeros AB hyrt kopieringsmaskiner till varje rektorsexpedition.

Kollegiet avvisar i januari 1969 skolstyrelsens förslag om rökruta för grundskolans elever. "Det har hävdats att - högstadiets elever röker oavsett vad skolan säger - och att detta är ett argument för rökrutor. Till detta kan bara sägas att argumentet kan användas mot praktiskt taget all form av fostran." Rektor föreslår att skolan vidtar lämpliga behandlingsåtgärder.

Skolstyrelsen beslutar i september 1969 att eleverna vid skolan själva får avge intyg om frånvaro. Styrelsen beslutar i oktober att på försök inrätta en samarbetsnämnd vid skolan. Ledamöterna ska bestå av företrädare för personalgrupper och elever.

1970-talet

Eleverna framför i början av 1970 i samarbetsnämnden önskemål om dubbellektion i gymnastik för att hinna duscha.

I februari 1971 tar SACO ut rektorer och ordinarie studierektorer i strejk. Arbetsgivaren svarar med lockout av lärarna. Konflikten avblåses 11 februari.

Carlforsska skolan och delar av Västerås stads yrkesskolor bildar fr o m 1 juli 1971 en skolenhet med namnet Carlforsska gymnasieskolan. Enl annons i mars ska skolledningen bestå av en rektor, två ordinarie studierektorer och tre arvoderade. Ordinarie studeirektorer var löneplacerade med semester. Arvoderade studierektorer hade sin lärartjänst i botten med tillägg av arvodering samt ferier.

Kommunfullmäktige beslutar i januari att Trastvägen (finns också i Skultuna) ska ändras till Sångargatan. - På grund av ökat antal stölder av thinner uppmanar skoldirektören rektorerna att tillse att thinner förvaras på betryggande sätt. Skolstyrelsen beslutar att höja priset för skolmåltider till kr 4,25. Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, söker läkarsekreterare från utbildningen på skolan. Skolstyrelsen beslutar att avsätta 25 kr/anställd för personaltrivsel/fest. Skolstäderskorna deltar i fastighetskontorets personalaktiviteter.

Skolan begär i augusti hos Kungl Telestyrelsens Radiobyrå att tillståndet för privatradiosändare flyttas fån Yrkesskolan till Carlforsska gymnasiet. Radioanläggningen används i utbildningen för blivande polisaspiranter. Ny timplan för dekoratörer kommer från Skolöverstyrelsen.

Skid- o Friluftsfrämjandet inbjuder i januari 1973 skolan att sända naturintresserade elever på fjälläger i Hemavanfjällen i juli. Kostnad 525 kr/elev. - Skolstyrelsen beslutar i februari att i budget för 1974 reservera medel för en fritidsledare vid skolan. Rektor skriver i januari till skolstyrelsen - "soliga dagar +40 grader i hus A" (f d Kristiansborgsskolan). Anhåller om åtgärd.

Skolstyrelsen skriver till rektor: "Undervisningen avslutas tisdagen 25 september kl 0945 med anledning av Gustaf VI Adolfs begravning." Skolstyrelsen beviljar i november rektor att få inrätta en samarbetsnämnd. - Rektor ansöker hos Kungl Skolöverstyrelsen om statsbidrag kr 17 183 för stadigvarande undervisningsmaterial för utbildning av dam- o herrfrisör årskurs 1- 2.

Fastighetskontoret skriver i november 1973 till skolan "- rådande oljebrist har kommunstyrelsens arbetsutskott anmodat städpersonalen att beakta 1.) Tänd belysning endast där städning pågår. 2.) Undvik fönstervädring. 3.) Var sparsam med varmvatten. 4.) Belysningen i korridorerna halveras. 5.) Max 20 grader i innetemperatur."

Förslag till skolans första Veckoblad presenteras hösten 1974. Rektor vädjar till företagen att ej erbjuda feriearbete under skoltid, så att schemalagd tid påverkas.

Hösten 1975 flyttar utbildningarna fritidspedagoger, ungdomsledare, lekplatspersonal till lokaler i Blåsboskolan. Ombyggnad av foajen utanför konsertsalen samt ljushallen planeras. Skådespelaren Stig Järrel gästar skolan och talar om Wihelm Moberg. Olle Halldén, GIH, föreslår att en idrottsledarutbildning startas vid skolan. Det blev inte så. Nytt system för diarierföring, arkivering, RADI, startar. Det revideras flera gånger och finns kvar i början av 2000.

Nya utbildningar barnskötare, dagbarnvårdare planeras starta hösten 1976. - Skolledningen besöker Norra Latin för att studera koncentrationsläsning enligt önskemål från Skolöverstyrelsen. Rektor redogör för kollegiet för planerna med koncentrationsläsning på 3- åriga linjer. Besök på Norra Latin planeras för berörda lärare. -Sveriges Radio ska i oktober ha en stor konferens om programutbudet. Elevgrupper inbjuds delta.

Från och med hösten 1977 finns nya högskolan i skolans organisation - kommunalt huvudansvar för ADB linjens administrativa, tekniska och påbyggnadsutbildningar, ungdomsledarutbildning och fritidspedagogutbbildning - statligt huvudansvar för redovisnings- och revisionslinjen, marknadsföringslinjen och transportekonomisk linje.- Eleverna ska anmäla sin frånvaro genom talregistreringsapparat, som sedan avlyssnas av expedition för rapportering till klassföreståndaren. -Fadderklasser diskuteras dock utan något beslut. -Lärarna diskuterar och röstar på ett kollegium om koncentrationsläsning Ja 31 st, Nej 20 st, blankt 29 st. Resultatet visar födslovåndor inför försöket. Skolöverstyrelsen medger försök med koncentrationsläsning om alla klasser i samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjer deltar. Detta ej möjlig på grund av för kort tid för information i grundskolan enl rektor. Inriktning nästa år. - Det blev inte något försök. -ADB- utbildningarna flyttar till nya lokaler i Nygårdsgatan 10-12.

Under april- maj 1978 målade Marion Lundkvist, elev i Västerås konstskola och sedermera erkänd konstnär under namnet Belin, två väggar i elevmatsalen.- En grupp elever i ungdomsledarutbildningen vill göra sin praktik i ett flyktingläger i Libanon. Skolledningen godkänner inte praktiken. Eleverna riskerar att inte få slutbetyg och studiefinansieringen reducerad. Stor uppmärksamhet i pressen och Skolöverstyrelsen. En utredning om möjligheter till en utökning av bibliotekets yta nu 180 m2, startar under hösten. Enl SÖ:s norm ska ett bibliotek för ett stort gymnasium omfatta 450 m2 . -Porträttmålningen av rektor Gustav Netzler kommer enl hans önskemål att ersättas med ett konstnärligt foto. -Följande kurser: städpersonal 6 veckor, distributionskunskap 10 veckor, för arbetslösa ungdomar slutar. Nya kurser startar, charkuteribiträden 10 veckor, dekorationsteknik i blomsterbranschen 10 veckor. Alla trösklar i hus B ska tas bort kr 5 000 kr.

Självservering i elevmatsalen startar våren 1979. Lärarfacken framför kritik på "allt" konfererande. Det finns ett 20- tal konferenser och grupper. "Ingen bryr sig om det väsentliga i skolan - undervisningen".- Musiklinjen och fotbollsgymnasium startar till hösten. Ungdomsledarutbildningen avvecklas.- Ett tjugotal elever som inte antagits på ekonomisk utbildning samlas i en klass för att senare slussas in på lediga platser. -En sjukgymnast för eleverna anställs fyra timmar i veckan. -Två datorer ABC 80 finns nu i skolan.

Elevutbyte med vänorten Kassel sker under juni 1979. Ny anläggning för intern telekommunikation samt högtalare installeras under hösten. -Rektor skriver till skolstyrelsen och vill ha extra medel för stödinsatser på distributions- och kontorslinjen.

1980-talet

Rektor sänder inför skolstarten hösten 1980 ett brev till föräldrarna för att poängtera värdet av ett introduktionsprogram samt ett gott samarbete för att eleverna ska lyckas bra. -Studiekontrakt mellan skolan och eleven diskuteras och genomförs i de 3- åriga utbildningarna. Det dog ut under året. Det var ett försök till nuvarande studieplaner. - Fastighetskontoret avsätter kr 269 000 till underhåll av Kristiansborgshallen, foajén utanför konsertsalen samt borttagande av gradänger i hus B. Pengarna räckte inte till undehåll i hallen. Rektor redovisar vid julavslutningen erfarenheter från skolledningens studieresa till Moskva.

Fritidspedagoglinjen flyttas från hösten 1981 till statliga högskolan.- Samarbetsnämnden ersätts av skolkonferensen. Uppgifterna är desamma.

Hösten 1982 kan lektioner börja kl 0730. Eleverna är positiva. -VIS- projektet (Vi i skolan), som vänder sig till elever som ej kommit in på gymnasiet blir möjligt genom statliga och kommunala medel. En lägenhet på Karlsgatan disponeras. -Behandlingen av elevdata datoriseras på försök. Det blev ett lyckat försök, som låg till grund för kommande dataprogram.- Inlärningsstudion i moderna språk används inte så den avvecklas.- Förre finansministern Gunnar Sträng(s) gästar skolan och senare utbildningsministern Jan- Erik Wikström(fp).

Elevernas måltidskort ska under hösten 1983 bytas ut mot kort med foto. - Billstaprojektet, en utveckling av VIS, vänder sig till 16- 18 åriga ungdomar som ej fått plats i gymnasieskolan eller saknar arbete startar.- Regeringen föreslår att systemet med timreduktion vid mindre grupper ska utvecklas- nedskärning med 10% med 23- 18 elever, ytterligare 5% med 17- 12 elever och ytterligare 5% med 11- 8 elever. Detta ska spara 115 milj kronor.

Skolan ska hösten 1984 deltaga i försök med kabel- TV på initiativ av Televerket och VLT tillsammans med Högskolan, Stadsbiblioteket, ASEA, Metallverken. Sändningarna, "Västerås Vision", ska omfatta nyheter och utbildning med mottagare i hus A och B.- Propositionen 83/84:100 behandlar reformering av gymnasieskolan, som ska starta hösten 1984. Det blev nästan ingen tid för planering inför starten till hösten. Lärarna är frustrerade.- Eleverna vill ha lås på toalettdörrarna.- Skolförvaltningen kommer med riktlinjer och åtgärder vid trakasserier mot skolans personal och vid olaga intrång i skollokaler.

Valdebatt mellan statsminister Olof Palme och Ulf Adelsson, moderata samlingspartiet, hölls på skolan 28 augusti 1985.- Ämnesanknuten praktik för elever i 3- åriga samhällsvetenskapliga och ekonomiska klasser genomföres under läsåret.- En elev i Konstskolan har antagits bland 400 sökande till Konstakademien i Wien. Patrik Juhlin tog guld på 1500 m och silver på 3000 m vid Skol- SM i friidrott. Inför riksdagsvalet besökte Ingegerd Troedsson(m) och Stig Malm, LO(s), Jörn Svensson(v), Bengt Westerberg(fp) skolan.

Hösten 1986 ombildas Konstskolan till specialkurs "Bild och form" och flyttar från f d småskoleseminariets byggnad(öppnad 1843), Biskopsgatan 9 mitt emot Djäknebergsskolan till anpassade lokaler i Djäknebergsskolan.- Skolans skidresa går i år till Chamonix. Skolaros, datasystem för administrativa rutiner, startar under våren.- Fastighetskontoret aviserar ombyggnad för 17 milj. Tidpunkten är inte klar.

Fasaden på hus A putsades under hösten 1987.- Skolstyrelsen beslutar i mars att "Bild och form" (f d Konstskolan) ska organisatoriskt tillhöra Rudbeckianska gymnasieskolan. - En av skolans skolledare har räknat ut att näringslivet i Västerås ställer ca 10 000 praktikveckor till förfogande. "Produktionsbortfallet" motsvarar 500 kr elev/vecka dvs 5 milj kronor.- Skolförvaltniningen erbjuder 25 lärare att praktisera i näringslivet under två veckor.- Personalen i köket konstaterar att under januari- april har 311 st knivar och 150 st gafflar försvunnit.

Hösten 1988 disponerar skolan lokaler i Korsängsskolan, Herrgärdsskolan och Blåsboskolan.- ICA håller bolagsstämma i skolans aula.- Skolans diskuterar aktiviteter under jubileumsåret "1000- åriga Aros" 1990.- Elever i årskurs 2 och 3 vaccineras mot difteri och stelkramp.

Skollunchen omfattar från och med våren 1989 två rätter, salladsbar och dietkost. - Skolan får förtroendet att anordna Skol- SM i friidrott.- En brand i skolans expedition under våren förstör lokalerna och inventarier. Detta påskyndar omdispositionen av lokalerna inför renoveringen. I oktober är renoveringen klar.- Lärarkonflikt pågår 13 november till 18 december. Eleverna får sina betyg till jul.

1990-talet

Lokalerna för expeditionen är klara till vårens start 1990.- Försöket med ämnesanknuten praktik ska upphöra till hösten. Trots en god kvalitet är lärarna inte beredda till det merarbete, som försöket innebär.- Skolledningen vill på grund av budgetläget ej hyra lokaler i Blåsbo. För att utnyttja skolans lokaler diskuteras införa skiftläsning kl 08- 12, 12- 18. Eleverna avvisar förslaget.- Skolan får åter förtroende att anordna Skol- SM i friidrott.- Tvårätterssystemet upphör från och med hösten.- Länsskolnämnden och Skolöverstyrelsen avvecklas och därmed styrning av skolan. Skolverket inrättas.- Undervisning på engelska i vissa ämnen diskuteras.

Två rätter införs åter våren 1991. Mjölken ersätts med vatten. Det är upprörande att mycket mat kastas.- Nya sittriktiga möbler visas och ska provas av elever och sjukgymnasten. Kommentar "Köp mjölk i stället"!- Samgymnastik pojkar/flickor diskuteras. Lärarna positiva men eleverna tveksamma.- Nya datorer för kr 300 000 köps.

Skolstyrelsen avvecklas och utbildningsnämnd för gymnasiet och vuxenutbildning inrättas 1 januari 1992 i samband med att "Struktur -92 införs i kommunen. Två estniska ungdomar ska under 92/93 studera i ekonomisk påbyggnadsutbildning.- Kommunstyrelsen beslutade i mars 1992 att skolan nu ska heta Carlforsska gymnasiet. Struktur 92, "köp- o säjlsystem senare proAros, diskuteras livligt. Hur påverkas skolan?- Dessuom diskuteras regeringens proposition "Växa med kunskaper", betänkandet från "Läroplanskommittén", slutbetänkande från "Betygsberedningen".- Klotter på fasaden är besvärande.- Styrelserna för elevråden i gymnasierna har kommit överens om att vattensprutning inomhus inte ska förekomma vid läsårsavslutningen.- Utbildningsdepartementet har givit tilläggsdirektiv till kommittén som arbetar med att avskaffa relativa betygssystemet och ersätta det med målrelaterade betyg.- Elever och personal är välkomna att inför julbalen träna bugg, foxtrot och wienervals under ledning av danslärare.- Svenska Skolidrottsförbundet dokumenterar med videoinspelning verksamheten inom skolans idrottsförening. Videon distribueras till gymnasier i landet.

Skolan får 1993 åter förtroende att anordna Skol- SM i friidrott.

1995 gjordes en förstudie för att analysera frågeställningar inför en gymnasieskola under 2000.

1996 gjorde stadsledningen en fördjupad studie av förutsättningarna. I rapporten till kommnunstyrelsen var avveckling av Carlforsska gymnasiet en av flera förslag till åtgärder för att minska kostnaderna.

Våren 1997 beslutade kommunstyrelsen att hus B (det ursprungliga Carlforsska gymnasiet) ska användas till påbyggnadsutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar samt vuxenutbildning. Hus A (tidigare Kristiansborgsskolan) ska användas för gymnasieskolan. Antalet elever kommer att öka framöver så lokalerna behövs. Det blev stundtals en förvirrande diskussion, som slutade i beslut att bygga ut Carlforsska för att kunna inrymma vårdgymnasiet samt delar av komvux´undervisning

2000-talet

I augusti 2001 flyttade vårdgymnasiet (kommunaliserat januari 1999) in i Carlforsskas lokaler i hus B och var en egen enhet med egen rektor.

Från 1 juli 2002 har vårdgymnasiets "ungdomar" tillhört Carlforsska gymnasiet och vuxenstuderande tillhört Komvux.

Fr o m 1 juli 2003 kommer ungdomsverksamheten att flytta till nya lokaler i anslutning till hus A.

Carlforsska gymnasiet har åren 1953- 2003 haft över 50 000 studerande

 

Översikt av Västerås Handelsgymnasium, Carlforsska Skolan/Gymnasiet 1953- 2000

Sammanställning av bakgrund, skolformer och utbildningar gjord av Kjell Hesssérus 2000-08-25 kompletterad med senare uppgifter.

VÄSTERÅS HANDELSGYMNASIUM, Biskopsgatan 9, fd småskoleseminariet
hösten 1953- våren 61, Eriksborgsgatan 13 hösten 1961
1953- 1962 2- årigt handelsgymnasium
1960- 1962 1- årig fackkurs för studenter
 
CARLFORSSKA GYMNASIESKOLAN
1961- 1972 Grundskolans högstadium
1961- 1965 Västerås Praktiska Realskola
1961- 1968 3- årigt handelsgymnasium(språklig, redovis,distribut, förvaltn)
1962- 1965 1- årig fackkurs för studenter
1965-1971 1- årig ekonomisk linje för studenter(språklig, redovis, distribut, förvaltn, transport, sjukvårdsförvaltn)
1963- 1965 2- årig merkantil fackskola
1965- 1967 One year course in public and business administration for Liberial students, uppdrag SIDA
1965- 1971 2- årig ekonomisk fackskola
1966- 1971 nya 3- åriga gymnasiet(hum, sh,ek) – nyheter: långläxor, beting, special­arbeten, relativa betyg, ordinarie, arvoderade studierektorer
1967- 1970 dito for Tanzanian students
1970- 1971 dito in commerce and business administraion for Tanzanian students
Sammanslagning Carlforsska skolan och delar av Västerås stads yrkesskolor
1971- 1995 3- årig gymnasieskola(humanistiska, sanhällsvetenskapliga, ekonomiska linjer)
1971- 1994 2- årig gymnasieskola(distributions- och kontors, ekonomisk, konsum­tionsteknisk, beklädnadsteknisk, damlinjer
1971- 1972 2- årig fackskola(åk 2)
1971- 1977 Kombinationsutbildning i samarbete med universitetet – social administ­ration, adminnistrationssystem, personaladministrativ, revision, bank, beskattning, sekreterare, distribution o marknadsföring
1971- 2000 Högre specialkurser/påbyggnadsutbildningar inom ekonomi, administra­tiv ADB, teknisk ADB, musik(fr o m 1981), affärskommunikation, före­tagsekonomisk för ingenjörer(fr o m 82), detaljhandelns marknadsföring, vårddokumentatiom, fd läkarsekreterare(fr o m 1984), turism och re­seliv(fr o m 1990)
1971 Specialkurser – detaljhandelskurser(växelvis 2 veckor i praktik), läkar­sekreterare, förberedande kurs för polisaspiranter, lekplatspersonal, för­beredande konstnärlig utbildning(Konstskolan)
1977- 1989 Kommunal högskola – ADB- linjen, fritidspedagoglinjen, ungdomsle­darutbildning. Förstatligades 1990.
1980- 1994 2- årig social servicelinje
1980- 1994 2- årig musiklinje
1980- 1987 Västerås Konstskola – överfördes till Rudbeckianska gymnasiet
1990- 1995 3- årig handelslinje
1990- 1994 2- årig vårdlinje inriktning barn o ungdom
1992- Europagren i samhällsvetenskapliga 3- åriga programmet
1993- 3- åriga program – barn o fritid(överfördes till Rudbeckianska gymnasiet 1999), estetiska(musik, dans, teater), handel o administration, hant­verk(frisörer+ 1- årig påbyggnadskurs, textil), samhällsvetenskapligt(grenar samhällsvetenskaplig, ekonomisk, företagande, Europa), omvårdnad

 

REKTORER

  1953 - 1958 Knut Carlfors
  1958 - 1978 Gustav Netzler
  1978 - 1986 Kjell Hessérus
  1986 - 1994 Gösta Joborn
  1994 - 1997 Margareta Herstad- Holmqvist

GYMNASIEREKTOR

  1997 - 2001 Hans Thorgren
  2001 -         Irene Ekström

Västerås Handelsgymnasium och Carlforsska Gymnasiet Organisation 1953- 2003

Läsår Organisation Antal elever
1953/54 Vhgy första klassen 18p+ 12 fl. 30
1954/55 Vhgy klass 1:a 19 p+ 11 fl, klass 2:a 15 p+10 fl = 55 elev 55
1955/56 Vhgy klass 1 31, klass 2 21 52
1956/57 Vhgy klass 1 30, klass 2 27 57
1957/58 Vhgy Ingen katalog -
1958/59 Vhgy klass 1 20, klass 2 30 50
1959/60 Vhgy klass 1 35, klass 2 25,+ fackkurs 16 p+ 11 fl. 87
60-tal  
1960/61 Vhgy klass 1 två avd, klass 2 en avd, fackkurs 14 p+ 8 fl. 107
1961/62 Vhgy ring I tre avd, ring II två avd, fackkurs= 155 elever 155
1962/63 Vhgy ring I tre avd+ Köping+ Sala, ring II tre avd, fackkurs 242
1963/64 Vhgy -Första året med 3- årigt hgy+ grundskola. Vhgy+ merkatil fackskola (första året)+ praktisk realskola+ grundskolans högstadiumHgy ring I tre avd+ Köping+ Sala, ring II tre avd+ Köping+ Sala, III tre avd (språk, redov, distribution- försälj), fackkurs= 356 elev, merk fackskola klass I en avd, grundskola klass 7- 8 825
1964/65 Vhgy klass I tre avd + Köp+ Sala, klass II tre avd+ Köp+ Sala, klass III fem avd, fackkurs två avd, merk fackskola klass I två avd, klass II en avd, prakt realskola(sista året) handel klass 4 två avd, teknisk klass 4 två avd, laboratorieass klass 4 en avd, grundskola åk 8 tre avd, åk 9 fyra avd, fackkurs två avd. 789
1965/66 Vhgy klass I tre avd + Köp+ Sala, klass II fyra avd+ Köp+ Sala, klass III fem avd, fackkurs tre avd, ekonomisk fackskola klass I tre avd, klass II två avd, grundskola åk 7 tre avd, åk 9 fem avd, fackkurs (sista) tre avd, stud Liberia 771
1966/67 Vhgy klass I tre avd, klass II tre avd+ Fagersta+ Köp+ Sala, klass III fyra avd, 1-årig ek linje för studenter, språk, sekr, redov, distr, transp, förvalt- tekn, sjukvårdsadm, ek fackskola klass I två avd, klass II tre avd, grundskola åk 7 två avd, åk 8 sex avd, åk 9 två avd, stud Liberia. Första året gym med grenar hum, sh, ek. 792
1967/68 Vhgy klass I tre avd, klass II tre avd, klass III sex avd, 1-årig ek fackkurs för studenter, ek facksk klass I två avd, klass II två avd, grundsko åk 7 två avd, åk 8 en avd, åk 9 två avd, stud Tanzania. Hela 811 elever. Sista året 3- årigt hgy 811
1968/69 Vhgy klass I tre avd, klass II tre avd, klass III fyra avd, 1-årig ek fackkurs för studenter sex avd, ek facksk klass I två avd, klass II två avd, grundskola åk 7 två avd, åk 8 två avd, åk 9 tre avd, stud Tanzania 673
1969/70 Vhgy klass I fyra avd, klass II tre avd, klass III tre avd, 1-årig ek fackkurs för studenter sex avd, ek facksk klass I två avd, klass II två avd, grundskola åk 8 två avd, åk 9 fyra avd, stud Tanzania 642
70-tal  
1970/71 Vhgy klass I fem avd, klass II fem avd, klass III fyra avd, 1-årig ek fackkurs för studenter sex avd, ek facksk klass I tre avd, klass II två avd, grundskola åk 9 tre avd, stud Tanzania 678
1971/72 Katalog och sammanställning saknas. .Org- uppgifterna grundade på klassförteckningar. Vhgy+ yrkesskolan blir Carlforsska skolanLinjer: 2- årig beklädnadsteknisk åk 1 en avd, 2- årig distributions- o kontors- åk 1 tre avd, 2- årig konsumtionslinje åk 1 två avd, 2- årig ekonomisk fackskola åk 2 tre avd, 2- årig ekonomisk linje åk 1 tre avd, 3- årig samhällsvet åk 1-3 (2+2+1), 3- årig ekonomisk åk 1-3 (3+3+4), 3- årig humanistisk åk 2-3 (1+1)Specialkurser: 2- årig verkstadsskola för klänningssömmerskor åk 2 en avd, terminskurs i vävning en avd, terminskurs i sömnad en avd, termin hemteknisk skola spec sömnad en avd, termin hemteknisk skola spec matlagning en avd, 1- årig hemtekniska skola, särskild kurs en avd, termin kurs för utb av lekplatspers en avd, 1- årig kurs för utb av ungdomsledare en avd, 2- årig kurs för utb av fritidspedagoger åk 1-2 (1+1), 1- årig kameral kur en avd, 2- årig detaljhandelskurs åk 2 en avd, 2- årig särskild kontors-o detaljhandelskurs åk 1-2 (1+1), 2-årig grundlägg kurs för dekoratörer åk 1-2 (1+1), 2- årig yrkesskola för blivande polisaspiranter åk 1-2 (1+1), 3- årig damfrisörskola åk 1-3 (1+1+1), 3- årig herrfrisörskola åk 1-3 (1+1+1), 1- årig förberedande kurs i metallindustriell tillverkning en avd, termin kurs för läkarsekreterare en avd,1-årig förbered kurs för konstnärlig utbildning en avd,Högre specialkurser: ek specialkurs sex avd, 1- årig ADB adm tre avd, tekn 2 avd, termin påbyggnadskurs en avdKombinationsutbildningar (i samarbete med univ): 2- årig social adm kurs en avd, adm systemarbete en avdGrundsk: åk 9 två avd. 1.579
1972/73 Linjer:3- årig humanistisk linje endast åk 3, samhällsvet åk 1- 3 (2+2+1), ekonomisk åk 1- 3 (3+4+4), 2- årig ek linje åk 1- 2 (3+3), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (4+3), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (2+2), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1)Högre specialkurser: ek specialkurs sju avd, 1- årig adm ADB tre avd, tekn ADB två avdKombinationsutbildningar (i samarbete med univ): adm systemarbete två avd, personaladministration en avd,Övriga speckurser: 2- årig särskild kontors- o detaljhandelskurs åk 1- 2 (1+1 avd), 2- årig kurs för blivande dekoratörer åk 2 en avd, terminsutb av läkarsekreterare en avd, 2- årig förb kurs för blivande polisaspiranter åk 1- 2 (1+1), 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), hemteknisk skola sömnad/matlagning 1 termin en avd, 1- årig hemteknisk skola särskild kurs en avd, kurs i vävning m fackteckning 1 termin en avd, kurs i sömnad med fackteckning och konstsömnad 1 termin en avd, 2- årig utb av fritidspedagoger åk 1- 2 (2+2), utb av lekplatspersonal 1 termin två avd, 1- årig utb av ungdomsledare åk 1- 2 (1+1), förb kurs i metallindustriell tillverkning 1 termin en avd, 1- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.419
1973/74 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (2+2+2), ekonomisk åk 1- 3 (3+3+4), 2- årig ek linje åk 1- 2 (3+3), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (5+4), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (2+2), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1-2 (1+1)Högre specialkurser: ek specialkurs sex avd, 2- årig adm ADB två avd, tekn ADB två avdKombinationsutbildningar (i samarbete med univ): 2- årig adm systemarbete en avd, personaladministration två avd, bank rev o beskattning en avdÖvriga speckurser: 2- årig särskild kontors- o detaljhandelskurs åk 2 (en avd), terminsutb av läkarsekreterare en avd, 2- årig förb kurs för blivande polisaspiranter åk 2(en avd), 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), hemteknisk skola sömnad/matlagning 1 termin en avd, 1- årig hemteknisk skola särskild kurs en avd, terminskurs i vävning m fackteckning en avd, kurs i sömnad med fackteckning och konstsömnad 1 termin en avd, 2- årig utb av fritidspedagoger åk 1- 2 (2+2), terminsutb av lekplatspersonal två avd, 1- årig utb av ungdomsledare åk 1- 2 (1+1), 1- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.324
1974/75 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (2+2+2), ekonomisk åk 1- 3 (3+3+3), 2- årig ek linje åk 1- 2 (3+3), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (5+5), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (2+2), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1)Högre specialkurser: ek specialkurs fem avd, 2- årig adm ADB två avd, tekn ADB två avdKombinationsutbildningar (i samarbete med univ): 2- årig personaladministration en avd, bank rev o beskattning två avdÖvriga speckurser: 2- årig särskild kontors- o detaljhandelskurs åk 2 en avd, terminsutb av läkarsekreterare en avd, 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), hemteknisk skola sömnad/matlagning 1 termin en avd, 1- årig hemteknisk skola särskild kurs en avd, terminskurs i vävning m fackteckning en avd, kurs i sömnad med fackteckning och konstsömnad 1 termin en avd, 2- årig utb av fritidspedagoger åk 1- 2 (2+2), terminsutb av lekplatspersonal två avd, 1- årig utb av ungdomsledare åk 1- 2 (1+1), 1- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.256
1975/76 Katalog saknas 1.233
1976/77 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (2+2+2), ekonomisk åk 1- 3 (2+3+4), 2- årig ek linje åk 1- 2 (1+2), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (7+7), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (3+3), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1)Högre specialkurser: ek specialkurs två avd, 1- årig adm ADB två avd, tekn ADB två avd, termins påbygg-kurs i ADB en avdKombinationsutbildningar (i samarbete med univ): 2- årig redovisning o revision två avd, marknadsföring två avdÖvriga speckurser: terminsutb av läkarsekreterare en avd, 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), hemteknisk terminskurs sömnad/matlagning 1 termin en avd, 1- årig hemteknisk kurs särskild kurs en avd, terminskurs i textilkunskap, vävning en avd, terminskurs i textilkunskap, sömnad en avd, 2- årig utb av fritidspedagoger åk 1- 2 (2+2), terminsutb av lekplatspersonal en avd, 1- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.188
1977/78 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+2+2), ekonomisk åk 1- 3 (3+3+4), 2- årig ek linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (7+7), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (3+3), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1)Högre specialkurser: ek specialkurs två avd, term adm ADB en avdKombinationsutbildningar (i samarbete med univ): 2- årig redovisning o revision en avd, marknadsföring två avdNya högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avd, ADB påbygg 20 p en avd, fritidspedagoglinjen 80 p två avd, ungdomsledarlinjen 40 p en avdÖvriga speckurser: terminsutb av läkarsekreterare en avd, 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), hemteknisk terminskurs sömnad/matlagning 1 termin en avd, 1- årig hemteknisk kurs särskild kurs en avd, terminskurs i textilkunskap, vävning en avd, terminskurs i textilkunskap, sömnad en avd, 2- årig utb av fritidspedagoger åk 2(två avd), terminsutb av lekplatspersonal en avd, 1- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.227
1978/79 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+3+2), ekonomisk åk 1- 3 (3+3+3), 2- årig ek linje åk 1- 2 (1+2), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (7+7), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (4+3), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig musiklinje år 1 en avdHögre specialkurser: ek specialkurs två avdKombinationsutbildningar (i samarbete med univ): 2- årig redovisning o revision en avd, marknadsföring två avdNya högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avd, ADB påbygg 20 p en avd, fritidspedagoglinjen 80 p 4 avd, ungdomsledarlinjen 40 p en avdÖvriga speckurser: terminsutb av läkarsekreterare en avd, 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), hemteknisk terminskurs sömnad/matlagning 1 termin en avd, terminskurs i textilkunskap, vävning en avd, terminskurs i textilkunskap, sömnad en avd, 1- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.269
1979/80 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+3+2), 3- årig humanistisk år 1 en avd ekonomisk åk 1- 3 (3+3+3), 2- årig ek linje åk 1- 2 (2+2), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (7+6), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (4+4), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig musik åk1 en avdHögre specialkurser: ek specialkurs två avdKombinationsutbildningar (i samarbete med univ): 2- årig redovisning o revision en avd, marknadsföring två avdNya högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avd, ADB påbygg 20 p en avd, fritidspedagoglinjen 80 p 4 avdÖvriga speckurser: terminsutb av läkarsekreterare en avd, 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), hemteknisk terminskurs en avd.i textilkunskap, vävning en avd, terminskurs i textilkunskap, sömnad en avd, 1- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.356
80-tal  
1980/81 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+3+2), 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (3+3+3), 2- årig ek linje åk 1- 2 (2+2), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (7+7), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (3+4), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1 en avd, 2- årig musiklinje åk1- 2 (1+ 1)Högre specialkurser: ek specialkurs tre avdKommunala högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avd, ADB påbygg 20 p en avd, fritidspedagoglinjen 80 p 2 avd (under avvecklingÖvriga speckurser: terminsutb av läkarsekreterare en avd, 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), 1- årig hemteknisk skola särskild kurs en avd, terminskurs hemtekniskt kurs, terminskurs en avd. textilkunskap, vävning en avd, terminskurs textilkunskap, sömnad en avd, 2- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.466
1981/82 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+3+3), 3- årig humanistisk år 2 en avd, 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (4+3+3), 2- årig ek linje åk 1- 2 (2+2), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (7+5), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (3+3), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1- 2 (1+ 1), 2- årig musik åk 1- 2 (1+1)Högre specialkurser: ek specialkurs tre avd, musik en avdKommunala högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avd, ADB påbygg 20 p en avdÖvriga speckurser: terminsutb av läkarsekreterare en avd, 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), 1- årig hemteknisk skola särskild kurs en avd, hemteknisk kurs termin en avd, terminskurs en avd. textilkunskap, vävning en avd, terminskurs textilkunskap, sömnad en avd, 2- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.529
1982/83 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+3+3), 3- årig humanistisk år 3 en avd, 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (4+4+3), 2- årig ek linje åk 1- 2 (2+2), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (7+7), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (3+3), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1- 2 (1+ 1)Högre specialkurser: ek specialkurs tre avd, musik en avdKommunala högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avdÖvriga speckurser: terminsutb av läkarsekreterare en avd, 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), 1- årig hemteknisk skola, särskild kurs en avd, hemteknisk kurs termin en avd, terminskurs en avd. textilkunskap, vävning en avd, terminskurs textilkunskap, sömnad en avd, 2- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.621
1983/84 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+3+3), 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (4+5+3), 2- årig ek linje åk 1- 2 (3+3), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (6+7), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (3+3), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1- 2 (1+ 1), 2- årig musik åk 1- 2 (1+1)Högre specialkurser: ek specialkurs tre avd, musik en avdKommunala högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avdÖvriga speckurser: terminsutb av läkarsekreterare en avd, 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), 1- årig hemteknisk skola särskild kurs en avd, 1- årig konsumentekonomisk kurs en avd, terminskurs en avd. textilkunskap, vävning en avd, terminskurs textilkunskap, sömnad en avd, 2- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.646
1984/85 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+3+2), 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (5+4+4), 2- årig ek linje åk 1- 2 (3+4), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (6+6), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (3+3), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1- 2 (1+ 1), 2- årig musik åk 1- 2 (1+1)Högre specialkurser: ek specialkurs 3e avd, musik en avd, 1- årig vårddokumentation (fd läkarsekr) en avd, detaljhandelns marknadsför termin en avd, terminskurs ADB och terminalarb en avdKommunala högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avd, ADB fördjup 20 p en avdÖvriga speckurser: 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), 1- årig hemteknisk skola särskild kurs en avd, terminskurs en avd textilkunskap, vävning en avd, terminskurs textilkunskap, sömnad en avd, 2- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) en avd. 1.634
1985/86 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (2+3+2), 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (4+5+4), 2- årig ek linje åk 1- 2 (2+3), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (6+6), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (2+3), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1- 2 (2+ 2), 2- årig musik åk 1- 2 (1+1)Högre specialkurser: ek specialkurs tre avd, musik en avd, 1- årig vårddokumentation(fd läkarsekr) en avd, detaljhandelns marknadsför termin en avd, terminskurs ADB och terminalarb en avdKommunala högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avdÖvriga speckurser: 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), 1- årig hemteknisk skola särskild kurs en avd, terminskurs en avd textilkunskap, vävning en avd, terminskurs textilkunskap, sömnad en avd, 2- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) två avd. 1.546
1986/87 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (2+2+3), 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (5+4+5), 2- årig ek linje åk 1- 2 (2+3), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (6+5), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (2+2), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1- 2 (1+ 2), 2- årig musik åk 1- 2 (1+1)Påbyggnadsutbildningar: ek kompl- kurs fem avd, musik en avd, 1- årig vårddokumentation(fd läkarsekr) en avd, terminskurs detaljhandelns marknadsför en avd, terminskurs ADB och terminalarb en avdKommunala högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avd, fördjup adm 20 poängÖvriga speckurser: 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), 1- årig hemteknisk skola, särskild kurs en avd, terminskurs en avd textilkunskap, vävning en avd, terminskurs textilkunskap, sömnad en avd, 1- årig Bild o form (Konstskolan) en avd, 2- årig förb kurs för konstnärlig utbildning (Konstskolan) år 2 en avd. 1.521
1987/88 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (2+2+2), 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (7+5+4), 2- årig ek linje åk 1- 2 (2+3), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (5+5), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (2+2), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1- 2 (1+ 2), 2- årig musik åk 1- 2 (1+1)Påbyggnadsutbildningar: ek kompl- kurs tre avd, musik en avd, 1- årig vårddokumentation en avd, terminskurs ADB och terminalarb en avdKommunala högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avdÖvriga speckurser: 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), 1- årig hemteknisk skola särskild kurs en avd, terminskurs i textilkunskap, sömnad en avd, varuhantering och kontorsservice (ny) 2 år en avd, konstnärlig utbildning (Konstskolan) flyttat till Rudbeckianska 1.399
1988/89 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+2+1), 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (6+7+5), 2- årig ek linje åk 1- 2 (2+3), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (5+4), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (2+2), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1- 2 (1+ 2), 2- årig musik åk 1- 2 (1+1)Påbyggnadsutbildningar: ek kompl- kurs tre avd, musik en avd, 1- årig, termin textilkunskap, vävning en avd, termin textilkunskap, sömnad en avd, vårddokumentation en avd, terminskurs ADB och terminalarb en avdKommunala högskolan: ADB adm 40 p en avd, ADB tek 40 p en avdÖvriga speckurser: 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), 1- årig hemteknisk skola särskild kurs en avd, varuhantering och kontorsservice(ny) 2 år en avd. 1.436
1989/90 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (2+3+2), 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (6+6+7), 2- årig ek linje åk 2 (tre avd), 3- årig handels år 1 två avd, 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (2+4), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (2+2), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1- 2 (1+ 2), 2- årig musik åk 1- 2 (1+1)Påbyggnadsutbildningar: ek kompl- kurs fyra avd, musik en avd, 1- årig, termin textilkunskap, vävning en avd, termin textilkunskap, sömnad en avd, vårddokumentation en avd, terminskurs ADB och terminalarb en avdKommunala högskolan: ADB adm 40 p en avdSpeckurser: 3- årig utbildning av damfrisörer åk1- 3 (1+1+1) samt herrfrisörer (1+1+1), 1- årig hemteknisk skola särskild kurs en avd, 1.387
90-tal  
1990/91 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+2+3), 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (6+6+6), 3- årig handels år 1-2 (2+2), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (2+2), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (2+2), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1- 2 (1+ 1), 2-årig vårdlinje, barn o ungdom år 1 en avd, 2- årig musik åk 1- 2 (1+1)Påbyggnadsutbildningar: 1-årig ek turism o reseliv kompl-kurs fyra avd, musik en avd, 1- årig, termin textilkunskap, vävning en avd, termin textilkunskap, sömnad en avd, vårddokumentation en avd, terminskurs ADB och terminalarb en avdSpeckurser: 3- årig utbildning av frisörer åk1- 3 (2+1+2+1) 1.420
1991/92 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+3+2), 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (5+6+6), 3- årig handels år 1-2 (3+2), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (1+2), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (2+2), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 1- 2 (1+ 1), 2-årig vårdlinje, barn o ungdom år 1-2 (1+1), 2- årig musik åk 1- 2 (1+1)Påbyggnadsutbildningar: 1-årig turism o reseliv ek kompl- kurs tre avd, musik en avd, 1- årig, termin textilkunskap, vävning en avd, termin textilkunskap, sömnad en avd, vårddokumentation en avd, terminskurs ADB och terminalarb en avdSpeckurser: 3- årig utbildning av frisörer åk1- 3 (1+2+1) 1.446
1992/93 Linjer: 3- årig samhällsvet åk 1- 3 (3+3+3) inkl Europagren, 3- årig ekonomisk åk 1- 3 (5+5+6), 3- årig handels år 1-3 (3+3+2), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 1-2 (1+1), 2- årig konsumtionslinje åk 1- 2 (1+1), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 1- 2 (1+1), 2- årig social servicelinje år 2 (1), 2-årig vårdlinje, barn o ungdom år 1-2 (3+2), 2- årig musik åk 1- 2 (1+1)Påbyggnadsutbildningar: 1-årig turism o reseliv ek kompl- kurs tre avd, musik en avd, 1- årig, termin textilkunskap, vävning en avd, termin textilkunskap, sömnad en avd, vårddokumentation en avd, terminskurs ADB och terminalarb en avdSpeckurser: 3- årig utbildning av frisörer åk1- 3 (2+1+2) 1.472
1993/94 Program 3- åriga: barn- o fritids åk 1 (5), estetiska, musik, dans, teater åk 1 (2), hantverks frisör, textil åk 1 (1+1), samhällsvetenskaps åk 1 (6) + europa (2), handels- o administrations åk1 (4)Linjer: 3- årig samhällsvet åk 2- 3 (3+3) inkl Europagren, 3- årig ekonomisk åk 2- 3 (5+5), 3- årig handels år 2-3 (3+3), 2- årig distributions- och kontorslinje åk 2 (1), 2- årig konsumtionslinje åk 2 (1), 2- årig beklädnadsteknisk linje åk 2 (1), 2-årig vårdlinje, barn o ungdom år 2(3), 2- årig musik åk 2(1)Påbyggnadsutbildningar: 1-årig turism o reseliv ek kompl- kurs tre avd, musik en avd, 1- årig, termin textilkunskap, vävning en avd, termin textilkunskap, sömnad en avd, vårddokumentation en avd, terminskurs ADB och terminalarb en avdSpeckurser: 3- årig utbildning av frisörer åk2- 3 (2+1) 1.551
1994/95 Program 3- åriga: barn- o fritids åk 1-2 (4+5), estetiska, musik, dans, teater åk 1-2 (2+2), hantverks frisör, textil åk 1+2 (2+2), samhällsvetenskaps åk 1-2 (5+6 varav fyra ekonom + Europagren), handels- o administrations åk1-2 (4+4)Linjer: 3- årig samhällsvet åk 3 (3 inkl Europagren), 3- årig ekonomisk åk 3 (5), 3- årig handels år 3 (3)Påbyggnadsutbildningar: 1-årig turism o reseliv ek kompl- kurs två avd, musik en avd, 1- årig, termin textilkunskap, vävning en avd, termin textilkunskap, sömnad en avd, vårddokumentation en avd, 3- årig utbildning av frisörer åk3 (2) 1.387
1995/96 Program 3- åriga: barn- o fritids (4+4+4), estetiska, musik, dans, teater (3+3+3), hantverks frisör, textil (2+2+2), samhällsvetenskaps (5+7+7 varav 4 ekonom + Europa), handels- o administrations (4+4+4)Påbyggnadsutbildningar: termin textilkunskap, vävning en avd, termin textilkunskap, sömnad en avd, 1-årig vårddokumentation en avd. 1.420
1996/97 Program 3- åriga: barn- o fritids (4+ 4+ 4), estetiska (musik, dans o teater 2+ 2+ 2), hantverks (frisör 1+ 1+ 1, textil 1+1+1), handels (4+ 4+ 4), europaprog specutf (1+ 1+ 1), samhällsvetenskaps (5+ sh gren 2+ 2, ekonomisk gren 4+ 3, företagargren 1+ 1, EUR 1+1+1)Påbyggnadsutb: Komvux ansvar 1.328
1997/98 Program 3- årig: barn- o fritids åk 2-3(4+ 4) på väg till Rudbeck, estetiska åk 1-3(musik, dans o teater 3+3+3), hantverks 3 år(frisör 1+ 1+ 1, textil 1+1+1), handels- o administrations åk 1-3(3+4+3), samhällsvetenskapsprog (3+sh,+2+ 2, ek gren 4+ 3, företagargren 1+ 1, EUR 1+1+1) 1.099
1998/99 Program 3- åriga: barn- o fritid åk 3 (4) på väg till Rudbeckianska, estetiska (musik, dans o teater 3+3+3), hantverk (frisör 2+2+3, textil 1+1+1), handels- o administration (3+3+4), samhällsvetenskap (2+4+5, ek gren, företagargren 1+1, EUR (1+1+1) 919
1999/00 Program 3- åriga: estetiska (musik, dans o teater 2+2+2), hantverk (frisör 1+1+1, textil 1+1+1), handels- o administrations (3+3+3), samhällsvetenskap (3+4+3, ek gren, företagargren, EUR1+1+1)Påbyggnadsutb: 1-årig frisörer, Komvux ansvar 815
2000-tal  
2000/01 Program 3- åriga: estetiska (musik, dans o teater 4+2+2), hantverks (frisör 1+1+1, textil 1+1+1), handels- o administrations (2+3+3), samhällsvetenskap (3+3+4 ek gren, företagargren,+ EUR1+1+1)Påbyggnadsutb: 1-årig frisörer Komvux ansvar 822
2001/02 - 843
2002/03 - 1.006
  Totalt antal elever 1953- 2003 49.380

 

Västerås Handelsgymnasium, Carlforsska Gymnasiet - Antalet Elever

1. Tabell

År Antal Elever År Antal Elever
1953/54 30 1978/79 1 269
1954/55 55 1979/80 1 269
1955/56 52 1980/81 1 466
1956/57 57 1981/82 1 529
1957/58 uppgift saknas 1982/83 1 621
1958/59 50 1983/84 1 646
1959/60 87 1984/85 1 634
1960/61 107 1985/86 1 546
1961/62 155 1986/87 1 521
1962/63 242 1987/88 1 399
1963/64 825 1988/89 1 436
1964/65 789 1989/90 1 387
1965/66 771 1990/91 1 420
1966/67 792 1991/92 1 446
1967/68 811 1992/93 1 472
1968/69 673 1993/94 1 551
1969/70 642 1994/95 1 387
1970/71 678 1995/96 1 420
1971/72 1 579 1996/97 1 328
1972/73 1 419 1997/98 1 099
1973/74 1 324 1998/99 919
1974/75 1 256 1999/2000 815
1975/76 1 233 2000/01 822
1976/77 1 188 2001/02 843
1977/78 1 227 2002/03 1 006
Summa elever 49 380

 

2. Diagram

Antal elever